SØM

ESG-overvejelser og risiko en integreret del af investeringsbeslutningprocessen

Baggrund og omfang

Denne erklæring gælder for SØM ejendomme A/S (“SØM”). Forordningen ”The Sustainable Finance Disclosure Regulation” (“SFDR”) (Forordning (EU) 2019/2088 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 27. november 2019 om oplysninger om bæredygtighed i finanssektoren) definerer risikoen relateret til bæredygtighed som “en begivenhed eller tilstand vedrørende miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige forhold, der, hvis den opstår, kan medføre en faktisk eller potentiel væsentlig negativ påvirkning på investeringens værdi”.

Denne erklæring beskriver, hvordan bæredygtighedsrisici integreres i SØMs investeringsbeslutningsprocesser. Denne erklæring gælder fra den 1. januar 2023. Den vil blive gennemgået mindst årligt og justeret efter behov.

ESG-integration og bæredygtighedsrisiko

Vi anerkender, at integration af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) spørgsmål i investeringsbeslutningsprocessen udgør en del af vores pligt over for kunder og interessenter. For at sikre, at investeringsbeslutninger er baseret på omfattende information, søger vi at integrere ESG-aspekter i vores investeringsanalyse samt drift af selve ejendomme.

Da ESG-aspekter kan have både negativ og positiv indvirkning, kan de anvendes til at identificere investeringsmuligheder samt bæredygtighedsrisiko. Vurderingen af ESG som helhed, baseret på både kvantitativ og kvalitativ ESG-information, muliggør en solid identifikation af bæredygtighedsrisiko.

Vi identificerer disse risikotyper ved at tage ESG-faktorer i betragtning i investeringsprocessen og vurdere væsentligheden af den negative påvirkning af disse ESG-faktorer på investeringens værdi. Vi har udviklet politikker og procedurer for at sikre, at de projekter, vi investerer i, lever op til vores forventninger til ESG-præstationer. Disse inkluderer vores screeningproces, der gør det muligt for SØM at identificere projekter, der angiveligt er involveret i overtrædelser af dansk lov og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og antikorruption.

På grund af hensyn til omkostninger, datagrundlag samt in-house erfaringsgrundlag vurderes bæredygtighedsrisiko internt i SØM.

Integration af bæredygtighedsrisiko i investeringsbeslutninger

Bæredygtighedsrisikobetrænkninger integreres i vores investeringsbeslutningsramme som en del af den overordnede risikovurdering. Hvordan bæredygtighedsrisikobetrænkninger integreres i praksis afhænger at projektet, da relevansen, tilgængeligheden af information og tidshorisonten for bæredygtighedsrisici vil variere afhængigt af investeringskarakteristika, herunder størrelse, placering, markedsudvikling, slutkunder og bygningstype.

Bæredygtighedsrisici overvejes i investeringsbeslutningsprocessen sammen med traditionelle investeringsrisici (f.eks. markedsrisiko, kreditrisiko eller likviditetsrisiko). Bæredygtighedsrisici kan have en betydelig indvirkning på traditionelle investeringsrisici og være en faktor, der bidrager til deres væsentlighed

For at integrere bæredygtighedsrisikobetrænkninger i investeringsbeslutningsprocessen:

  • Sikrer vi, at den indkøbsansvarlige har adgang til relevant og tilgængeligt ESG-information, hvilket gør det muligt at identificere bæredygtighedsrisici inden for det investerbare objekt.
  • Inkluderer og overvejer vi bæredygtighedsrisici som en del af investeringsvurderingen, i overensstemmelse med vores tro på, at integration af sådanne overvejelser i investeringsbeslutningsprocessen kan føre til bedre langsigtede, risikojusterede afkast.
  • Identificerer, evaluerer og træffer relevante foranstaltninger vedrørende investeringer/projekter, der viser høj eksponering for bæredygtighedsrisiko.

Overvågning, tilsyn og eskalering

Risikostyringsfunktionen udfører risikostyring og overvågning baseret på etablerede politikker.

NYT PROJEKT

Få vores nyeste investeringsprojekt så snart det udkommer!

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.